Общи условия - Превозвачи

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия са част от Договора за предоставяне на достъп до приложението и сайта, респективно до услугите предоставяни от „ТАКСИТО“, между потребител, и „Таксито България“ ООД, с ЕИК 205959979, със седалище и адрес на управление: в гр. София, бул.“Витоша“ 1А, ет.3, к-ра 367, телефон за контакти 0894-774-773.

1. УСЛУГАТА „ТАКСИТО“

1.1 Желаещите да използват услугата предоставяна от  „ТАКСИТО“ за потребители  е необходимо да инсталират приложението, като по този начин се смята, че приемат да бъдат обвързани с настоящите Общи условия. 
1.2 „Таксито България“ ООД предоставя на Ползвателя безвъзмездно Приложението. С помощта на Приложението Ползвателят има възможността да извършва поръчки за наемане на  таксиметров автомобил и опцията директно да се свърже с таксиметрови водачи, които предлагат таксиметров превоз чрез приложението. За тази цел, Ползвателят извършва поръчка за таксиметров превоз в Приложението, задавайки информация за адреса, от който би желал да започне таксиметровия превоз и крайната дестинация. При потвърждаване на поръчката от Водач, Ползвателят получава име и фамилия на Водача, възможност за връзка с него без никой от двамата да вижда телефонният номер на другият, регистрационен номер на автомобила, марка, модел, таксиметрова тарифа и неговото актуално местоположение.
1.3 Таксиметровият превоз се таксува според таксиметровата тарифа, а договорът за таксиметров превоз е между Ползвателя и Водача. „ТАКСИТО“ е само посредник.
1.4. Ползвателят не може да променя параметрите на зададена поръчка.

2. ПРОМЕНИ В УСЛУГАТА

2.1 „Таксито България“ ООД си запазва правото да променя Приложението и услугата по начин, във връзка с  повишаване на нейното качество.

3. НАЛИЧИЕ НА УСЛУГАТА

3.1 „Таксито България“ ООД полага усилия да поддържа услугата налична и при възникване на повреди да ги отстранява колкото е възможно по-бързо.
3.2 „Таксито България“ ООД има правото да преустанови доставянето на услугата временно или трайно без да информира поотделно всеки Ползвател. 
3.3 „Таксито България“ ООД не носи отговорност за вреди, понесени от страна на Ползвателя в резултат на това, че Приложението не функционира или не може да бъде използвано по желания от потребителя начин, с изключение на отговорност за умисъл и груба небрежност.

4. ОГРАНИЧЕНИЯ

4.1 Приложението е средство за комуникация между клиенти и доставчици на таксиметрови услуги, „Таксито България“ ООД не носи каквато и да било отговорност за качеството или точното изпълнение на таксиметровата услуга. „Таксито България“ ООД не гарантира, че чрез използването на Приложението, ползвателят ще получава таксиметрова услуга, която по всяко време ще отговаря на потребителските очаквания, както и не носи отговорност за поведението, действията или бездействията на Водачи, с които Ползвателят се е свързал чрез Приложението.
4.2 Приложението и неговото активиране от Ползвателя представлява предложение за сключване на договор и чрез него се извършва посредничество за извършване на таксиметрови услуги. След регистрация и приемане на общите условия се приема, че между ползвателя и „ТАКСИТО БЪЛГАРИЯ“ ООД е налице сключен договор.  

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

5.1 „Таксито България“ ООД си запазва всички права върху софтуера, като с инсталирането на Приложението. Ползвателят не получава каквито и да било права по отношение на интелектуалната собственост на „ТАКСИТО“, различни от непрехвърлимото, лично право да използва Приложението и да получава услугата съгласно настоящите общи условия. Ползвателят няма да копира, променя, прави обратно инженерство, разглобява на части или разпространява софтуера или друго съдържание предоставено му от „ТАКСИТО“ без писменото разрешение на „Таксито България“ ООД.
5.2 Ползвателят ще заплаща на Водача, с който Ползвателят е бил свързан чрез Приложението, дължащото му се възнаграждение за предоставената таксиметрова услуга.
5.3 Ползвателят ще се отнася с Водача, с който е бил свързан чрез Приложението, с необходимото уважение и няма да нанася щети върху моторните превозни средства, чрез които се осъществява таксиметровата услуга.
5.4 В случай, че Ползвателят е виновен за неспазване на закона, „Таксито България“ ООД не носи отговорност.
5.5 Ползвателят няма право на действия, които могат да навредят на репутацията на „Таксито България“ ООД.

6. ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

6.1. „ТАКСИТО“ осигурява възможност на Ползвателя да заплаща таксиметровата услуга чрез дебитна или кредитна карта чрез доставчик на платежни услуги „Ипей“ АД, като за целта Ползвателят въвежда в потребителския си профил съответната карта. Информация за карата се пази само при доставчика на платежните услуги. „ТАКСИТО“ не запазва информация относно номер на карата, титуляр, валидност и др. Ползвателят може да регистрира няколко карти на един потребителски профил, както и една карта може да обслужва няколко профила.
6.2. При първоначално заявяване на услугата от Ползвателят за всяка конкретна карта, същата се регистрира на съответната страница на доставчика преминава през процес на оторизация, съгласно изискванията на доставчика. Успешно оторизираната карта се добавя в профила на Ползвателя. Всички такси за извършване на електронното плащане и условия за извършването им се осъществяват, съгласно общите условия на доставчика на платежни услуги „Ипей“ АД и банката издател на картата. „Таксито България“ ООД не носи отговорност за действията на съответните институции във връзка с извършването на самото плащане и неговото администриране.
6.3 Ползвателят има право да избере по какъв начин ще извърши плащането на таксиметровата услуга при заявяването й (в брой, чрез предплатена услуга или чрез карта). След приемане на поръчката от Водач, клиентът не може да промени вече заявения начин на плащане за конкретното пътуване. След осъществяване на таксиметровата услуга Водачът по закон е задължен да издаде касов бон на Ползвателя.
6.4. С оглед сигурност и прозрачност при електронното разплащане, при всяко плащане с регистрираната картата на пътуване с „ТАКСИТО“, Ползвателят получава на електронната поща, посочена в профила му и push съобщение на екрана на смартфона си, съобщение с данни за осъщественото пътуване и заплатената сума. Ползвателят се задължава да поддържа наличност на парични средства по картата, регистрирана за електронно разплащане, така че всички плащания да бъдат извършвани в пълен размер и своевременно. В случай, че транзакция не може да бъде осъществена поради недостатъчна наличност или блокирана карта или друга причина, Ползвателят се задължава в да осигури плащане на превозвача на дължимата сума. „ТАКСИТО“ си запазва правото да спре услугите си за Ползвателя до уреждане на задълженията.
6.5 Има възможност да бъде открита и сметка в приложението и потребителят да използва таксиметрови услуги, до изчерпване на касовата наличност.

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

7.1 Договорът за използването на Приложението и услугата е безсрочен и може да бъде прекратен от всяка от страните без предизвестие и опоменаване на причина.
7.2 Договорът се прекратява автоматично, без изискване за уведомяване, ако Ползвателят деинсталира приложението „ТАКСИТО“ от устройство си.
7.3 Достъпът до услугата може да бъде преустановен временно или трайно когато Ползвателят сериозно или системно нарушава задълженията си по закон и тези общи условия имащи силата на договорни отношения, например: при неосъщественo пътуване, ако Ползвателят откаже вече пътуващо към него такси или не излезе на посочения адрес, при липса на наличност по карта при заявено електронно разплащане и др.

8. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА

8.1 Ползвателят има право да оценява услугите, предоставяни от Водачите. Когато поставя оценка на водач, Ползвателят се задължава да бъде обективен в своята оценка.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1 Всички спорове, включително и споровете, отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.
9.2 „Таксито България“ ООД постоянно търси начин да подобрява и разширява услугата. „Таксито България“ ООД може да променя тези общи условия, за да отрази промени в услугата Общите условия са налични по всяко време в Приложението. Смята се, че Ползвателят приема промените, ако след публикуването им, направи поръчка на таксиметрова услуга чрез Приложението.

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВОДАЧИ НА ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ

Настоящите Общи условия са част от Договора за предоставяне на достъп до приложението и сайта, респективно до услугите предоставяни от „ТАКСИТО ДРАЙВЪРС“, между потребител, и „Таксито България“ ООД, с ЕИК 205959979, със седалище и адрес на управление: в гр. София, бул.“Витоша“ 1А, ет.3, к-ра 367. Управител на дружеството е Николай Пепов Нешев с телефон за контакти 0894774773.

1. Услугата „ТАКСИТО ДРАЙВЪРС“

1.1 Желаещите да използват услугата „ТАКСИТО ДРАЙВЪРС“ инсталират приложението като въвеждат лични данни за валидни шофьорска книжка, контролен талон на водача или Наказателно постановление, видът, марката и модела на автомобила, удостоверение за "Водач на лек таксиметров автомобил", застраховка „гражданска отговорност“ със застраховка на местата, и удостоверение за психологическа годност.  Ползвателят използва услугата съгласно настоящите Общи условия както и съгласно законодателство в Република България.
1.2 Водачът може да регистрира повече от един автомобил в едно с документите и изискванията по т.1.1. В този случай, при Вход в приложението „ТАКСИТО ДРАЙВЪРС“, водачът се задължава да посочи с кой от обявените автомобили ще използва услогата.
1.3 „ТАКСИТО ДРАЙВЪРС“ предоставя на Ползвателя приложение за интернет свързани преносими устройства. С помощта на Приложението Ползвателят има възможността да получава поръчки за наемане на лек таксиметров автомобил и опцията директно да се свърже с потенциални пътници, които търсят таксиметров превоз чрез платформата „ТАКСИТО ДРАЙВЪРС“. За тази цел, Ползвателят получава в Приложението поръчка с информация за адреса на пътника. При потвърждаване на поръчката от превозвача, Пътникът получава име и фамилия на водача на таксито; регистрационен номер на автомобила; марка, модел на автомобила; таксиметрова тарифа, рейтинг и неговото местоположение.
1.4 За всеки таксиметров превоз на пътник изпълнен чрез Приложението, водачът заплаща такса уговорена в чл. 2 на настоящите Общи условия.
1.5 Таксиметровият превоз се таксува според такисметровата тарифа, а договорът за таксиметров превоз е между водачът и Пътника.
1.6 „ТАКСИТО ДРАЙВЪРС“ не проверява потенциалните пътници. В тази връзка водачът съзнава, че използва услугата на свой риск.

2. Таксуване и плащане за услугата

2.1 Водачът не заплаща фиксирана такса за всяка изпълнена клиентска поръчка получена чрез „ТАКСИТО ДРАЙВЪРС“ независимо от oборота реализиран от съответната поръчка от Ползвателя. Таксата за изпълнена клиентска поръчка е в зависимост от цената на транспортната услуга на всеки регистрирал се водач, което не важи за всички градове в страната.
2.2 Плащането се извършва в офисите на Easypay или чрез ePay.
2.3 Сметката се изпраща на Водача по e-mail, предоставен от него при първоначалната регистрация за ползване на услугата. 
2.4 Приложението „ТАКСИТО ДРАЙВЪРС“ дава възможност на пътниците да заплащат таксиметровия превоз с кредитни или дебитни карти чрез доставчик на платежни услуги “Ипей” АД. При приемане на поръчка за превоз на пътник водачът вижда и избрания от пътника начин на плащане, който не може да бъде променян.
2.5 При плащане от страна на пътника, при пристигане в крайната дестинация на съответния курс, водачът е длъжен според законодателството на Република България да издаде касов бон. Плащанията с карти се отразяват в сметката на водача.
2.6 Водачът заплаща на „Таксито България“ ООД за всяка изпълнена клиентска поръчка, такса в размер на 10% от общо дължимата от клиента сума. Заплатените по електронен път таксиметрови услуги се отчитат в баланса на Водача, като същият може да изтегли натрупаните пари в касите на Изипей.
2.7 Водачът заплаща на „Таксито България“ ООД фиксирана сума в размер на шест лв. за всяка седмица.
2.8 Сумите могат да се теглят при положителен баланс на сметката. От натрупаните суми, „ТАКСИТО ДРАЙВЪРС“ автоматично си удържа изискуеми задължения от Водача.

3. Промени в услугата

3.1 „Таксито България“ ООД си запазва правото да променя Приложението и услугата по начин, който намери за разумен за развитието на услугата и повишаване на нейното качество.

4. Наличие на услугата

4.1 Водачът няма право да иска обезщетение на база постоянно и непрекъснато наличие на услугата. Въпреки това, „Таксито България“ ООД полага усилия да поддържа услугата налична и при възникване на повреди да ги отстранява колкото е възможно по-бързо.
4.2 „Таксито България“ ООД има правото да преустанови доставянето на услугата временно или трайно без да информира поотделно всеки Водач. В случай на преустановяване на услугата информация за това ще бъде публикувана.

5. Задължения на Водача ползвател на услугата

5.1 Водачът има право да използва Приложението и услугата, само ако притежава валидна шофьорска книжка и е оторизиран да управлява моторното превозно средство, с което изпълнява такисметров превоз на пътници, когато използва услугата „ТАКСИТО ДРАЙВЪРС“, и има всички необходими лицензи, разрешителни, застраховки и права за таксиметров превоз на пътници в територията, в която оперира. Ползвателят се задължава навременно да информира при промяна в гореизброените обстоятелства.
5.2 Ползвателят подава на „ТАКСИТО ДРАЙВЪРС“ изискваната от него информация коректно и в пълнота и поддържа тази информация актуална по всяко време.
5.3 Ползвателят ще използва Приложението по начин, който не го поврежда или затормозява и не променя или заобикаля целите, за които Приложениeто е предназначено.
5.4 „Таксито България“ ООД си запазва всички права върху софтуера. Ползвателят няма да копира, променя, прави обратно инженерство, разглобява на части или разпространява софтуера или друго съдържание предоставено му от „ТАКСИТО ДРАЙВЪРС“ без писмено разрешение.
5.5 Ползвателят ще пази конфиденциалността на своята парола за достъп или други средства за идентификация, които „ТАКСИТО ДРАЙВЪРС“ предоставя, за да позволи достъпа му до услугата, като няма да ги разкрива или да предоставя достъп на трети страни. Ползвателят сам е отговорен за опазване конфиденциалността и сигурността на своя потребителски профил. Ползвателят ще информира незабавно „ТАКСИТО ДРАЙВЪРС“ за всяко неоторизирано ползване на Приложението от трета страна.
5.6 Ползвателят няма да оперира с или разкрива пред трети страни каквито и да било лични данни на други участници, които са били изпратени до него или по друг начин са стигнали до знанието му, докато използва услугата, освен в случаите, в които Ползвателят е получил съгласието на другия участник.
5.7 Ползвателят ще използва услугите само за законни цели и няма да използва услугите за изпращане или съхраняване на незаконно съдържание или с други цели.
5.8 Ползвателят няма да използва услугите, за да създава безпокойство или неудобство на трети страни.
5.9 Ползвателят ще използва услугите само за собствени нужди и няма да ги препродава на трети страни.
5.10 Ползвателят ще спазва закона и ще бъде отговорен за предоставяната от него таксиметрова услуга на пътниците.
5.11 Ползвателят ще се въздържа от действия, които могат да навредят на репутацията на „Таксито България“ ООД.

6. Прекратяване на договора/Ограничаване на услугата

6.1 Договорът за използването на Приложението и услугата е безсрочен и може да бъде прекратен от всяка от страните без предизвестие и опоменаване на причина.
6.2 Договорът се прекратява автоматично, без изискване за уведомяване, ако Ползвателят изгуби правото и възможността да предоставя таксиметров превоз на пътници.
6.3 Достъпът до услугата може да бъде преустановен временно или трайно, ако Ползвателят сериозно или системно нарушава задълженията си по закон и тези общи условия.
6.4 Достъпът до услугата може да бъде преустановен, ако Ползвателят не заплати задълженията си навреме или не превози пътник след като е приел поръчката му.

7. Рейтингова система

7.1 Ползвателят се съгласява, че пътниците, които превозва могат да оценяват услугите предоставяни от него. Когато поставят оценка на водач, пътниците ще бъдат длъжни да бъдат обективни в своята оценка.
7.2 Ползвателят също се съгласява, че тези оценки ще бъдат публични в Приложението или на страницата му при положение, че ползвателят предлага услугите си в „ТАКСИТО ДРАЙВЪРС“.

8. Заключителни разпоредби

8.1 Всички спорове, включително и споровете, отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.
8.2 „Таксито България“ ООД постоянно търси начин да подобрява и разширява услугата „ТАКСИТО ДРАЙВЪРС“. „Таксито България“ ООД може да променя тези общи условия, за да отрази промени в услугата. В случай, че в срок от седем дни от публикуването на променените Общи условия, Ползвателят не използва правото си да прекрати договора, то ще се смята, че той е дал съгласието си за направените промени. Общите условия са налични по всяко време в Приложението. Смята се, че Ползвателят е приел промените в Общите условия, ако след публикуването им направи потвърждаване на поръчка чрез Приложението след промените.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВОДАЧИ НА ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ

Настоящите Общи условия са част от Договора за предоставяне на достъп до приложението и сайта, респективно до услугите предоставяни от „ТАКСИТО ДРАЙВЪРС“, между потребител, и „Таксито България“ ООД, с ЕИК 205959979, със седалище и адрес на управление: в гр. София, бул.“Витоша“ 1А, ет.3, к-ра 367. Управител на дружеството е Николай Пепов Нешев с телефон за контакти 0894774773.

1. Услугата „ТАКСИТО ДРАЙВЪРС“

1.1 Желаещите да използват услугата „ТАКСИТО ДРАЙВЪРС“ инсталират приложението като въвеждат лични данни за валидни шофьорска книжка, контролен талон на водача или Наказателно постановление, видът, марката и модела на автомобила, удостоверение за "Водач на лек таксиметров автомобил", застраховка „гражданска отговорност“ със застраховка на местата, и удостоверение за психологическа годност.  Ползвателят използва услугата съгласно настоящите Общи условия както и съгласно законодателство в Република България.
1.2 Водачът може да регистрира повече от един автомобил в едно с документите и изискванията по т.1.1. В този случай, при Вход в приложението „ТАКСИТО ДРАЙВЪРС“, водачът се задължава да посочи с кой от обявените автомобили ще използва услогата.
1.3 „ТАКСИТО ДРАЙВЪРС“ предоставя на Ползвателя приложение за интернет свързани преносими устройства. С помощта на Приложението Ползвателят има възможността да получава поръчки за наемане на лек таксиметров автомобил и опцията директно да се свърже с потенциални пътници, които търсят таксиметров превоз чрез платформата „ТАКСИТО ДРАЙВЪРС“. За тази цел, Ползвателят получава в Приложението поръчка с информация за адреса на пътника. При потвърждаване на поръчката от превозвача, Пътникът получава име и фамилия на водача на таксито; регистрационен номер на автомобила; марка, модел на автомобила; таксиметрова тарифа, рейтинг и неговото местоположение.
1.4 За всеки таксиметров превоз на пътник изпълнен чрез Приложението, водачът заплаща такса уговорена в чл. 2 на настоящите Общи условия.
1.5 Таксиметровият превоз се таксува според такисметровата тарифа, а договорът за таксиметров превоз е между водачът и Пътника.
1.6 „ТАКСИТО ДРАЙВЪРС“ не проверява потенциалните пътници. В тази връзка водачът съзнава, че използва услугата на свой риск.

2. Таксуване и плащане за услугата

2.1 Водачът не заплаща фиксирана такса за всяка изпълнена клиентска поръчка получена чрез „ТАКСИТО ДРАЙВЪРС“ независимо от oборота реализиран от съответната поръчка от Ползвателя. Таксата за изпълнена клиентска поръчка е в зависимост от цената на транспортната услуга на всеки регистрирал се водач, което не важи за всички градове в страната.
2.2 Плащането се извършва в офисите на Easypay или чрез ePay.
2.3 Сметката се изпраща на Водача по e-mail, предоставен от него при първоначалната регистрация за ползване на услугата. 
2.4 Приложението „ТАКСИТО ДРАЙВЪРС“ дава възможност на пътниците да заплащат таксиметровия превоз с кредитни или дебитни карти чрез доставчик на платежни услуги “Ипей” АД. При приемане на поръчка за превоз на пътник водачът вижда и избрания от пътника начин на плащане, който не може да бъде променян.
2.5 При плащане от страна на пътника, при пристигане в крайната дестинация на съответния курс, водачът е длъжен според законодателството на Република България да издаде касов бон. Плащанията с карти се отразяват в сметката на водача.
2.6 Водачът заплаща на „Таксито България“ ООД за всяка изпълнена клиентска поръчка, такса в размер на 10% от общо дължимата от клиента сума. Заплатените по електронен път таксиметрови услуги се отчитат в баланса на Водача, като същият може да изтегли натрупаните пари в касите на Изипей.
2.7 Водачът заплаща на „Таксито България“ ООД фиксирана сума в размер на шест лв. за всяка седмица.
2.8 Сумите могат да се теглят при положителен баланс на сметката. От натрупаните суми, „ТАКСИТО ДРАЙВЪРС“ автоматично си удържа изискуеми задължения от Водача.

3. Промени в услугата

3.1 „Таксито България“ ООД си запазва правото да променя Приложението и услугата по начин, който намери за разумен за развитието на услугата и повишаване на нейното качество.

4. Наличие на услугата

4.1 Водачът няма право да иска обезщетение на база постоянно и непрекъснато наличие на услугата. Въпреки това, „Таксито България“ ООД полага усилия да поддържа услугата налична и при възникване на повреди да ги отстранява колкото е възможно по-бързо.
4.2 „Таксито България“ ООД има правото да преустанови доставянето на услугата временно или трайно без да информира поотделно всеки Водач. В случай на преустановяване на услугата информация за това ще бъде публикувана.

5. Задължения на Водача ползвател на услугата

5.1 Водачът има право да използва Приложението и услугата, само ако притежава валидна шофьорска книжка и е оторизиран да управлява моторното превозно средство, с което изпълнява такисметров превоз на пътници, когато използва услугата „ТАКСИТО ДРАЙВЪРС“, и има всички необходими лицензи, разрешителни, застраховки и права за таксиметров превоз на пътници в територията, в която оперира. Ползвателят се задължава навременно да информира при промяна в гореизброените обстоятелства.
5.2 Ползвателят подава на „ТАКСИТО ДРАЙВЪРС“ изискваната от него информация коректно и в пълнота и поддържа тази информация актуална по всяко време.
5.3 Ползвателят ще използва Приложението по начин, който не го поврежда или затормозява и не променя или заобикаля целите, за които Приложениeто е предназначено.
5.4 „Таксито България“ ООД си запазва всички права върху софтуера. Ползвателят няма да копира, променя, прави обратно инженерство, разглобява на части или разпространява софтуера или друго съдържание предоставено му от „ТАКСИТО ДРАЙВЪРС“ без писмено разрешение.
5.5 Ползвателят ще пази конфиденциалността на своята парола за достъп или други средства за идентификация, които „ТАКСИТО ДРАЙВЪРС“ предоставя, за да позволи достъпа му до услугата, като няма да ги разкрива или да предоставя достъп на трети страни. Ползвателят сам е отговорен за опазване конфиденциалността и сигурността на своя потребителски профил. Ползвателят ще информира незабавно „ТАКСИТО ДРАЙВЪРС“ за всяко неоторизирано ползване на Приложението от трета страна.
5.6 Ползвателят няма да оперира с или разкрива пред трети страни каквито и да било лични данни на други участници, които са били изпратени до него или по друг начин са стигнали до знанието му, докато използва услугата, освен в случаите, в които Ползвателят е получил съгласието на другия участник.
5.7 Ползвателят ще използва услугите само за законни цели и няма да използва услугите за изпращане или съхраняване на незаконно съдържание или с други цели.
5.8 Ползвателят няма да използва услугите, за да създава безпокойство или неудобство на трети страни.
5.9 Ползвателят ще използва услугите само за собствени нужди и няма да ги препродава на трети страни.
5.10 Ползвателят ще спазва закона и ще бъде отговорен за предоставяната от него таксиметрова услуга на пътниците.
5.11 Ползвателят ще се въздържа от действия, които могат да навредят на репутацията на „Таксито България“ ООД.

6. Прекратяване на договора/Ограничаване на услугата

6.1 Договорът за използването на Приложението и услугата е безсрочен и може да бъде прекратен от всяка от страните без предизвестие и опоменаване на причина.
6.2 Договорът се прекратява автоматично, без изискване за уведомяване, ако Ползвателят изгуби правото и възможността да предоставя таксиметров превоз на пътници.
6.3 Достъпът до услугата може да бъде преустановен временно или трайно, ако Ползвателят сериозно или системно нарушава задълженията си по закон и тези общи условия.
6.4 Достъпът до услугата може да бъде преустановен, ако Ползвателят не заплати задълженията си навреме или не превози пътник след като е приел поръчката му.

7. Рейтингова система

7.1 Ползвателят се съгласява, че пътниците, които превозва могат да оценяват услугите предоставяни от него. Когато поставят оценка на водач, пътниците ще бъдат длъжни да бъдат обективни в своята оценка.
7.2 Ползвателят също се съгласява, че тези оценки ще бъдат публични в Приложението или на страницата му при положение, че ползвателят предлага услугите си в „ТАКСИТО ДРАЙВЪРС“.

8. Заключителни разпоредби

8.1 Всички спорове, включително и споровете, отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.
8.2 „Таксито България“ ООД постоянно търси начин да подобрява и разширява услугата „ТАКСИТО ДРАЙВЪРС“. „Таксито България“ ООД може да променя тези общи условия, за да отрази промени в услугата. В случай, че в срок от седем дни от публикуването на променените Общи условия, Ползвателят не използва правото си да прекрати договора, то ще се смята, че той е дал съгласието си за направените промени. Общите условия са налични по всяко време в Приложението. Смята се, че Ползвателят е приел промените в Общите условия, ако след публикуването им направи потвърждаване на поръчка чрез Приложението след промените.