GDPR

GDPR - Общ регламент за защита на личните данни
Декларация за съгласие за събиране, използване, обработка и съхранение на лични данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Обща информация

От 25 май 2018 г. влeзe в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на услуги, „Таксито България“ ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

1.    Наименование: „Таксито България“ ООД
2.    ЕИК/БУЛСТАТ :205959979
3.    Седалище и адрес на управление, упражняване на дейността и кореспонденция: гр. София, 1000 , район Средец, бул. „Витоша“ № 1А, „Търговски дом“, ет.3, кантора 367
4.    E-mail: gdprtaxito@gmail.com
5.    Телефон.: 0894774773

Информация относно компетентния надзорен орган

1.    Наименование: Комисия за защита на личните данни
2.    Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3.    Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4.    Телефон:02 915 3 518
5.    Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6.    Уеб сайт: www.cpdp.bg

„Таксито България“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) „Таксито България“ ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги, използване на виртуални и наети сървъри и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, параграф 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
т.1.Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
т.2.Изпълнение на задълженията на „Таксито България“ ООД по договор с Вас;
т.3.Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „Таксито България“ ООД;
т.4.За целите на легитимния интерес на „Таксито България“ ООД.
(2) „Таксито България“ ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, „Таксито България“ ООД действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) „Таксито България“ ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, за следните цели:
т.1.създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни;
т.2.индивидуализация на страна по договора;
т.3.счетоводни цели;
т.4.статистически цели;
т.5.защита на информационната сигурност;
т.6.обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
т.7.изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата, ценови планове и др.;
т.8.подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
т.9.предоставяне на техническа поддръжка чрез мобилното приложение, сайта или кол център;
(2) „Таксито България“ ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
т.1.ограничение на целите на обработване;
т.2.съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събраните данни;
т.3.точност и актуалност на данните;
т.4.ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
т.5.цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на високо ниво на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни, „Таксито България“ ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „Таксито България“ ООД ?

Чл. 3. (1) „Таксито България“ ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:
т.1.Регистрация на потребител в уебсайта, както и мобилното приложение и изпълнение на договор за предоставяне на услуги, виртуален или нает сървър и др. – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваната услуга и да управлявате съдържанието на услугата през създадения административен панел.
т.2.Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, администраторът на личните данни, смята че операцията „Сключване на договор за услуга“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
т.3.Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
т.4.Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, надвишени параметри, и изтичащи услуги, съгласно договора за предоставяне на услугата.
(2) „Таксито България“ ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
т.1.Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефонен номер, адрес на заявяване на поръчка, както начален, така и краен, IP адрес, както и име на дружество, правната му форма, ЕИК и седалище, за корпоративни клиенти и фирми превозвачи)
•    Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него. 
т.2.Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес и имейл за технически контакт.
•    Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
т.3.Ваши данни за издаването на фактура на физическо или юридическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите освен трите си имена и своя единен граждански номер. За издаване на фактура на юридическо лице е необходим ЕИК, МОЛ, Наименование и правна форма на дружеството, адрес и седалище на същото, номер по ДДС.
•    Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги за използване на платформата.
т.4.Данни относно необходими документи за превозвачи:
    Свидетелство за управление на МПС./Шофьорска книжка.
    Контролен талон или заместващо наказателно постановление.
    удостоверение "Водач на лек таксиметров автомобил"
    Документ за годишен технически преглед.
    Удостоверение за психологическа годност.
    Застраховка гражданска отговорност на автомобила и на местата на пасажерите.
    Разрешение за таксиметров превоз на пътници. 
•    Цел, за която се събират данните: Задължителна информация с цел обезпечаване сигурността и безопасността на превозваните пътници.
т.5.Данни относно разплащането от „Таксито България“ ООД, към превозвачите, които включват IBAN или клиентски идентификационен номер на Epay на получателя на фактурата.
•    Цел, за която се събират данните: Извършване на плащане от страна на „Таксито България“ ООД, към превозвачите за сумите, които по силата на договор, са дължими.
т.6.Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на декларацията за съгласие за събиране, използване,  съхранение и обработка и регистрация на уебсайта и мобилното приложение, или при сключването на писмен договор, между „Таксито България“ ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
(3) „Таксито България“ ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
т.1.разкриват расов или етнически произход;
т.2.разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
т.3.генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(4)Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
(5) Дружеството не обработва данни за лица под 18 години, освен с изрично съгласие на техните родители или законни представители.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) „Таксито България“ ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта или мобилното приложение. След изтичането на този срок, „Таксито България“ ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
(2) „Таксито България“ ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на „Таксито България“ ООД или друго.
(3) „Таксито България“ ООД съхранява Вашите данни, дадени на основание съгласие, до неговото изрично оттегляне.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) „Таксито България“ ООД може да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване на държавни учреждения, както и на транспортни фирми извършващи таксиметрова дейност, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) „Таксито България“ ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Таксито България“ ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст. Администраторът на лични данни ще ви предостави необходимите бланки.
(2) „Таксито България“ ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от „Таксито България“ ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) „Таксито България“ ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „Таксито България“ ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или допълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или допълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до „Таксито България“ ООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от „Таксито България“ ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „Таксито България“ ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
т.1.Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
т.2.Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
т.3.Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
т.4.Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „Таксито България“ ООД;
т.5.Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) „Таксито България“ ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
т.1.за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
т.2.за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
т.3.по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
т.4.за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
т.5.за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до „Таксито България“ ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
(4) „Таксито България“ ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от „Таксито България“ ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
т.1.оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „Таксито България“ ООД да провери точността на личните данни;
т.2.обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
т.3.„Таксито България“ ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
т.4.Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Таксито България“ ООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „Таксито България“ ООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл.
(2) Вие можете да поискате от „Таксито България“ ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от „Таксито България“ ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „Таксито България“ ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „Таксито България“ ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако „Таксито България“ ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) „Таксито България“ ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:
т.1.е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
т.2.е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
т.3.уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

Чл. 16. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
1.    Наименование: Комисия за защита на личните данни
2.    Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3.    Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4.    Телефон:02 915 3 518
5.    Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6.    Уеб сайт: www.cpdp.bg
Чл. 17. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.
Чл. 18. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Политика за използване на бисквитки (Cookie policy)

Чл.19. Сайтът на „Таксито България“ ООД използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити. 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на бисквитки

Видове бисквитки, които използваме:
●    Строго необходими
Строго необходимите "бисквитки" правят работата на сайта възможна, като подпомагат основни функции от рода на навигацията между страниците и достъпа до защитените части на сайта. Настоящият сайт не може да работи правилно без такива "бисквитки".
●    Статистически
Статистическите "бисквитки" помагат на собствениците на сайтове да научават как посетителите си взаимодействат със сайтовете, като събират и докладват анонимна информация.
●    Маркетингови
Маркетинговите "бисквитки" се използват за проследяване на посетителите между отделни сайтове. Целта им е показването на реклами, които имат отношение към индивидуалния потребител и са привлекателни за него, като това ги прави по-ценни за издателите на реклами и рекламодатели-трети страни.
●    Некласифицирани
Некласифицираните "бисквитки" са такива, които се намират в процес на класификация заедно с техните доставчици.
●    Списък на използваните от нас „бисквитки”: https://www.taxitobg.com/cookies.php

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

.Мерки за сигурност

Чл. 20. Сайтът ни използва SSL сертификат, който печели доверието на потребителите и им осигурява сигурност и спокойствие при въвеждане на конфиденциална информация в сайта.SSL (Secure Socket Layer) е протокол, който осигурява криптиране на връзката между сървър (уебсайт) и браузър (потребител). Предаваната през такава връзка информация е защитена от неоторизиран достъп и прихващане.Криптиране на връзката чрез SSL сертификат е крайно препоръчително за всички онлайн платформи, в които потребителите въвеждат лични данни и/или извършват онлайн разплащания.През устройството на потребителя се изпраща заявка за установяване на защитена SSL сесия, изпращат се и данни за валидност на сертификата и съответно подпис от достоверен източник. Изпраща се ключ за криптиране на сесията, след което се декриптира ключа и се установява защитена SSL сесия.Издателят установява собствеността и контрола над конкретния домейн, за който е заявен сертификата.

Възстановяване на изгубени лични данни.

Чл.21. По отношение на възможността за възстановяване на евентуално изгубване на лични данни, копие от пълната SQL база, се съхранява на локалния сървър, както и на вторичен сървър, с цел лесно и безпроблемно възстановяване в срок 24/двадесет и четири часа назад във времето от установяване на изгубване на информация. Възстановяването е в рамките до един час.